Att förstå sin personlighetstyp

Det mänskliga beteendets särdrag har varit föremål för studier i många hundra år. Cirka 400 f kr utarbetade Hippokrates en lista på det som nu kallas de “fyra medeltida temperamenten”.

Peter Drucker, Myers-Briggs och många andra har gått i hans fotspår, då de har insett värdet av att mer detaljerat förstå den mänskliga personligheten.

Vissa analytiker indelar personlighetstyperna i upp till sexton kategorier eller mer. De flesta analyser kan emellertid reduceras till fyra huvudtyper. På samma sätt använder en del psykologer ett frågeformulär på 20-30 sidor för att identifiera våra personlighetsdrag. Du ska nu få ta del av ett frågeformulär utformat av schweizaren Peter Urs Bender, som arbetar med personlig utveckling och ledarskap, som endast tar cirka fem minuter att jobba sig igenom.

Pesonlighetsanalys

Ta några minuter på dig för att genomföra den här enkla bedömningen av dig själv. Du kommer att på köpet upptäcka en del ytterst intressanta saker om dig själv. Kanske vill du också jämföra dig med andra - en betydelsefull person, dina barn eller dina medarbetare.

Stryk under de ord (eller uttryck) som passar bäst in på dig i en affärs- eller arbetssituation. Räkna ihop din poäng (antalet understrykningar) för varje grupp av ord.

Grupp

A

Reserverad, tystlåten, kylig, försiktig, förbehållsam, verkar svår att lära känna, kräver mycket av dig själv, disiplinerad attityd, formellt språk, rationellt beslutsfattande, strikt, opersonlig, affärsmässig, passar tiden, använder fakta, formell klädsel, tänker först - handlar sedan.

Summa:______


B

Ta kommandot-attityd, styrande, har en tendens att använda maktspråk, snabba åtgärder, risktagare, konkurrensinriktad, aggressiv, starka åsikter, hetsig, tar initiativ till kontakt, gör uttalanden, hög röst, snabba steg, uttrycksfull röst, fast handlag, klar uppfattning om behov, initiativtagare.

Summa:_______


C

Meddelsam, öppen, varm, tillgänglig, vänlig, vacklande attityder, informellt tal, passar inte tider, ser sorglöst på dig själv, impulsiv, informell klädsel, dramatiska åsikter, använder dig av dina åsikter, tolerant, fattar beslut på känslomässig grund, förefaller lätt att lära känna, personlig.

Summa:_______


D

Långsamma steg, tonlös röst, älskvärd, hjälpare, inte på det klara med vad som behövs, sansade åsikter, lugn, ställer frågor, har en tendens att undvika maktspråk, likgiltigt handslag, genomtänkta handlingar, låter andra ta initiativ till kontakt, undviker risker, stillsam, instämmande attityd, stödjande, samarbetsvillig.

Summa:_____


Fyll i summorna nedan:


A = _______ B = _______


C = _______ D = _______


Se sedan efter vilka grupper som fått de högsta siffrorna och med hur många poäng:


A jämfört med C:

Vilken har fått den högsta siffran? _____

Hur många poäng högre? _____


B jämfört med D:

Vilken har fått den högsta siffran? _____

Hur många poäng högre? _____


Märk nu ut ditt resultat i diagrammet nedan:För att avgöra var du hör hemma på den vertikala axeln tittar du på ditt resultat A jämfört med C.

Till exempel:

Om A var 6 poäng högre än C, sätter du en punkt vid A6.

Om C var 5 poäng högre än A, sätter du en punkt vid C5.

Om A och C är lika, sätter du en punkt vid “0” i diagrammets centrum.


För att finna din plats på den horisontella axeln använder du dina resultat B jämfört med D.

Om B var 4 poäng högre än D, sätter du en punkt vid B4.

Om D var 7 poäng högre än B, sätter du en punkt vid D7.

Om B och D är lika, sätter du en punkt vid “0” i diagrammets centrum.


I diagrammet drar du sedan en linje från var och en av punkterna och sätter ett X där de möts. Den kvadrant du befinner dig i talar om vilken personlighetstyp du tillhör.

I exemplet nedan har personen fått A6 och B4 vilket innebär att denna person har personlighetstyp pådrivande.


Hur du tolkar resultatet

Nu när du vet var du hör hemma ska vi ta en reda på vad det betyder!
Följande ord beskriver var och en av personlighetstyperna. Läs dem som gäller dig och se efter hur de stämmer med din egen bild av din personlighet. Fråga sedan andra vad de tycker. Det är till hjälp att få andra perspektiv.När du har begrundat din egen personlighet kan du ta dig en titt på människorna omkring dig. Vilka personlighetstyper visar de prov på?
Kom ihåg att det inte finns några personlighetstyper som är rätt eller fel. Olika typer tänker och reagerar helt enkelt bara på olika sätt.

Alla personligheter har som du nu kanske förstår olika behov, värderingar och motivation samt är självsäkra och tillgängliga i olika grad. Listan kan göras lång och tycker du, precis som jag, att olika personlighetstyper är oerhört spännande och vill du lära dig mer om dig själv för att utvecklas hjälper jag dig gärna.

Jenny Lind
BM Hälsa Österlen
jenny@bmhalsaosterlen.se
073 - 955 8310